Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓW

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów

Osiedle Niewiadów 27

97-225 Ujazd

                                                                                                                     Osiedle Niewiadów: 2021-01-29

PSN-1/12/2020

 

POWIADOMIENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia Prawo zamówień publicznych art. 10 ust. 1 i art. 39 ( Dz. U z 2019r. poz. 1843 z póź. zmianami) w trybie przetarg nieograniczony na:

 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 Część I Pieczywo i wyroby piekarnicze – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.P.H.U. „K. Ligocki i Synowie”

97-225 Ujazd

ul. Plac Kościuszki 9

na kwotę: 13 845,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Część II  Nabiał i przetwory mleczarskie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Wąsowicz Wiesław  Os. Niewiadów 36

97-225 Ujazd

na kwotę: 36 121,00zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

Część III Artykuły ogólnospożywcze - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Wąsowicz Wiesław  Os. Niewiadów 36

97-225 Ujazd

na kwotę: 55 998,40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

Część IV Ryby mrożone i ich przetwory - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ETQA Sp. Z o.o.

ul. Gazowa 4/6

42-202 Częstochowa

Magazyn Zamiejscowy w Łodzi

ul. J. Szaniawskiego 5

92-617 Łódź

 

na kwotę: 15 264,80 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 Część V Świeże warzywa i owoce - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Wąsowicz Wiesław  Os. Niewiadów 36

97-225 Ujazd

na kwotę: 37 011,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

Część VI Mięso wieprzowe, wołowe świeże  i produkty mięsno-wędliniarskie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe

Andrzej Grad

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Długa 103

Na kwotę: 52 328.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Część VII Drób świeży i produkty drobiowe -  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„JARDRÓB”

Jarosław Bator  Wygoda 4a

97-225 Ujazd

na kwotę: 12 974,85 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 Część VIII Mrożonki - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI  Sp. K.

ul. Częstochowska 147

62-800 Kalisz

na kwotę: 6 621,49 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 Część IX Przekąski - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ETQA Sp. Z o.o.

ul. Gazowa 4/6

42-202 Częstochowa

Magazyn Zamiejscowy w Łodzi

ul. J. Szaniawskiego 5

92-617 Łódź

na kwotę: 10 262,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Część X Jaja – ofertę złożyła firma:

Hurtownia Jaj

Lenarcik Józef  Tobiasze 3

97-225 Ujazd

na kwotę: 4 950,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Część zamówienia

Cena ofertowa zł brutto

Kryterium cena 60%

Kryterium czas dokonania reklamacji

40%

Razem ilość punktów

P.P.H.U. “K. LIGOCKI I SYNOWIE”

Krzysztof Ligocki 97-225 Ujazd pl. Kościuszki 9

 

Części  NR I  PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE CPV 15.81.00.00-9

13 300,00 zł.

60

30

90

Sklep Spożywczo Przemysłowy Wiesław Wąsowicz 97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

 

Części  NR II NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE CPV 15.50.00.00-3

36 121,00 zł

60

30

90

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

 

Części  NR III ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

55 998,40 zł

57

30

87

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

 

Części  NR III ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

52 631,64 zł

 

60

20

80

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR III ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

70 627,14

45

30

75

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR IV RYBY MROŻONE I ICH PRZETWORY CPV 15.20.00.00-

15 264,80 zł

60

30

90

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

Części  NR V ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE CPV 15.30.00.00-1

37 011,00 zł

60

30

90

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe

Andrzej Grad

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Długa 103

Części NR VI MIĘSO WIEPRZOWE,WOŁOWEŚWIEŻE I PRODUKTY MIĘSNO -  WĘDLINIARSKIE CPV 15.10.00.00-9

52 328,00 zł

60

30

90

JARODRÓB

Jarosław Batorski

Wygoda 4a 97-225 Ujazd

 

Części  NR VII DRÓB ŚWIEŻY I PRODUKTY DROBIOWE CPV 15.11.2000-6

12 974,85 zł

60

30

90

AGUSTO SOPEL JABŁOŃSKI Sp. K

Ul. Częstochowska 147

62-800 Kalisz

 

Części  NR VIII  MROŻONKI CPV 15.89.60.00-5

6 621,49 zł

60

30

90

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR VIII MROŻONKI CPV 15.89.60.00-5

7 217,38 zł

55

30

85

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

Części  NR IX PRZEKĄSKI CPV 15.89.44.00-5

21 627,00 zł

28

20

48

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR IX PRZEKĄSKI CPV 15.89.44.00-5

10 262,00 zł

60

30

90

Hurtownia jaj

Lenarcik Józef

Tobiasze 3 97-225 Ujazd

 

Części  NR X JAJA

CPV 03142400-3

4 950,00

60

30

90

 

 

W toku postepowania została odrzucona oferta:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia wykonawcy:

1

Części  NR 3 ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

 

Oferta jest niekompletna, zawiera braki w wycenie artykułów garmażeryjnych

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 95 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                                                                                                                                  ………………………………..
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF; 4,1MB]


Wyświetlony: 1262

Dodany 29.01.2021 09:43:43 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.01.2021 09:43:43 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Najnowsze

24.01.2022 14:11

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Czytaj dalej...

24.01.2022 14:09

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Czytaj dalej...

05.07.2021 10:20

Czytaj dalej...

28.06.2021 10:48

Czytaj dalej...

02.06.2021 14:43

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Czytaj dalej...

30.03.2021 09:16

Raport o dostępności

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel:

Fax: