Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że z dniem 26 stycznia 2022r. rozpoczynamy procedurę rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów i Przedszkola Samorządowego w  Ujeździe  na rok szkolny 2022/2023.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji , szczególnie z terminami poszczególnych czynności . Poniżej zamieszczone są dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do wybranego przedszkola w terminach określonych w regulaminie rekrutacji.


Wypełnione dokumenty prosimy włożyć:  :

-              do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu bocznym do przedszkola

      ( Przedszkole Samorządowe w Ujeździe),

-              do skrzynki pocztowej znajdującej się przy bramie wejściowej do przedszkola

       ( Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów )


Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko nadal kontynuowało wychowanie przedszkolne wypełniają następujące dokumenty i składają je w terminie od 26 stycznia 2022r. do 4 lutego 2022r.

1.            Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2.            Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

3.            Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dziecka dotyczące przetwarzania danych osobowych


Rodzice , którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wypełniają następujące dokumenty i składają je w terminie od 7 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r.

1.            Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.            Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

3.            Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dziecka dotyczące przetwarzania danych osobowych

4.            Oświadczenia :

-              Oświadczenie rodziców / opiekunów/ dziecka, że pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej,  uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

-              Oświadczenie rodziców /opiekunów/o deklarowanym czasie pobytu  dziecka w przedszkolu

-              Oświadczenie rodziców / opiekunów, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do   placówki oświatowej do której składany jest wniosek ( jeśli taka sytuacja ma miejsce)

-              Oświadczenie o rodzinie zastępczej (jeśli taka sytuacja ma miejsce)

-              Oświadczenie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności (jeśli taka sytuacja ma miejsce)

-              Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej (jeśli taka sytuacja ma miejsce)

-              Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ( jeśli taka sytuacja ma miejsce)


Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów - pobierz

Wyświetlony: 945

Dodany 24.01.2022 14:09:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2022 14:11:01 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2021/2022

Załącznik do Zarządzenia Nr  /2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

z dnia 25.01.2021 r. w sprawie  wprowadzenia

Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Regulamin rekrutacji

do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 131, art. 153 ust. 2, art. 154 ust.1pkt1, art. 154 ust 3, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, poz.1680, poz.1681, poz.2197, poz. 2248)
 2. Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 stycznia 2020r.

 

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)     określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

2)     ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

3)     składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

4)     przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2021/2022”.

5)     ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

6)     podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021.

7)     podanie do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2021/2022

8)     rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

9)     zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1)     na tablicy ogłoszeń dla rodziców

2)     na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

3)     na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe

 1. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2021/2022
 2. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów.

 

 

 

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2015,2016, 2017 , 2018 r.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie ( urodzone w miesiącach styczeń, luty, marzec 2019r.) jeżeli po przyjęciu dzieci z roczników wymienionych w § 2 ust.1 przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Dzieci urodzone w roku 2015 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 6.  Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2021/2022 tj. od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022r.
 7. Rodzice dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przed datą rozpoczęcia rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów na roku szkolny 2021/2022.
 8. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług do 30 czerwca 2021 r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w sekretariacie przedszkola.
 9. Nie podpisanie umowy do 30 czerwca 2021 r. jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
 10. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów.
 11. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

 

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022        do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów określa się następujące terminy:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej:

www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

25.01.2021r.

25.01.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

25.01.2021r.

25.01.2021r.

3.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

( w tym przedszkolu do którego dziecko uczęszcza)  w roku szkolnym 2020/2021

( załącznik Nr 1)

od 29.01.2021r..

do 05.02.2021r.

Nie dotyczy

4.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik Nr 2)

od 08.02.2021r.

do 26.02.2021r.

od. 01.07.2021r.

do 12.07.2021r.

5.

Powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej.

01.03.2021r.

15.07.2021r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

od 02.03.2021r.

do 05.03.2021r.

od 16.07.2021r.

do 21.07.2021r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd.

08.03.2021r.

22.07.2021r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd.

08.03.2021r.

26.07.2021r.

9.

 

Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

 

od 08.03.2021r.

do 17.03.2021r.

od 26.07.2021r.

do 30.07.2021r.

 

 

10.

 

Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

do 25.03.2021r.

do 05.08.2021r.

 

 

 

 

 

 

11.

Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

12.

Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

                                                               

 

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 4

 

1.     Do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Ujazd.

2.     Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Ujazd mogą być przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3.     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)     wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

2)     niepełnosprawność dziecka

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4)     niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5)     niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6)     samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapu

postępowania rekrutacyjnego zgodne z

Zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.01.2021r.

 

Liczba punktów

1.

Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

a) 5 godzin + 4 godziny

11

b) 5 godzin + 3 godziny

10

c) 5 godzin + 2 godziny

9

d) 5 godzin + 1 godzina

8

 

2.

Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

a) 5 godzin + 4 godziny

7

b) 5 godzin + 3 godziny

6

c) 5 godzin + 2 godziny

5

d) 5 godzin + 1 godzina

4

3.

Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a ich dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin

3

4.

Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą , a jego dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin

2

5.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, do którego składany jest wniosek.

1

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 5

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

2)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych

4)     przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy    przyjęcia dziecka do przedszkola

5)     sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

6)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

 1. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 2 pkt 3 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów o których mowa w pkt. 7-11 harmonogramu rekrutacji.

 

 

 

Rozdział VI

Tryb odwoławczy

 

§ 6

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 7  ust. 2 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wykaz załączników do regulaminu:

 

1.     Załącznik Nr 1 „Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego          w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów”

2.     Załącznik Nr 2  ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

 

 

 

 

 

 

 


Wyświetlony: 1186

Dodany 25.01.2021 15:09:31 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2021 15:09:31 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Najnowsze

31.05.2022 15:02

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

24.01.2022 14:11

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Czytaj dalej...

24.01.2022 14:09

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Czytaj dalej...

05.07.2021 10:20

Czytaj dalej...

28.06.2021 10:48

Czytaj dalej...

02.06.2021 14:43

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel:

Fax: