Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓW

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów

Osiedle Niewiadów 27

97-225 Ujazd

                                                                                                                     Osiedle Niewiadów: 2021-01-29

PSN-1/12/2020

 

POWIADOMIENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia Prawo zamówień publicznych art. 10 ust. 1 i art. 39 ( Dz. U z 2019r. poz. 1843 z póź. zmianami) w trybie przetarg nieograniczony na:

 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 Część I Pieczywo i wyroby piekarnicze – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.P.H.U. „K. Ligocki i Synowie”

97-225 Ujazd

ul. Plac Kościuszki 9

na kwotę: 13 845,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Część II  Nabiał i przetwory mleczarskie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Wąsowicz Wiesław  Os. Niewiadów 36

97-225 Ujazd

na kwotę: 36 121,00zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

Część III Artykuły ogólnospożywcze - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Wąsowicz Wiesław  Os. Niewiadów 36

97-225 Ujazd

na kwotę: 55 998,40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

Część IV Ryby mrożone i ich przetwory - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ETQA Sp. Z o.o.

ul. Gazowa 4/6

42-202 Częstochowa

Magazyn Zamiejscowy w Łodzi

ul. J. Szaniawskiego 5

92-617 Łódź

 

na kwotę: 15 264,80 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 Część V Świeże warzywa i owoce - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Wąsowicz Wiesław  Os. Niewiadów 36

97-225 Ujazd

na kwotę: 37 011,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

Część VI Mięso wieprzowe, wołowe świeże  i produkty mięsno-wędliniarskie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe

Andrzej Grad

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Długa 103

Na kwotę: 52 328.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Część VII Drób świeży i produkty drobiowe -  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„JARDRÓB”

Jarosław Bator  Wygoda 4a

97-225 Ujazd

na kwotę: 12 974,85 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 Część VIII Mrożonki - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI  Sp. K.

ul. Częstochowska 147

62-800 Kalisz

na kwotę: 6 621,49 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

 Część IX Przekąski - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ETQA Sp. Z o.o.

ul. Gazowa 4/6

42-202 Częstochowa

Magazyn Zamiejscowy w Łodzi

ul. J. Szaniawskiego 5

92-617 Łódź

na kwotę: 10 262,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Część X Jaja – ofertę złożyła firma:

Hurtownia Jaj

Lenarcik Józef  Tobiasze 3

97-225 Ujazd

na kwotę: 4 950,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Część zamówienia

Cena ofertowa zł brutto

Kryterium cena 60%

Kryterium czas dokonania reklamacji

40%

Razem ilość punktów

P.P.H.U. “K. LIGOCKI I SYNOWIE”

Krzysztof Ligocki 97-225 Ujazd pl. Kościuszki 9

 

Części  NR I  PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE CPV 15.81.00.00-9

13 300,00 zł.

60

30

90

Sklep Spożywczo Przemysłowy Wiesław Wąsowicz 97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

 

Części  NR II NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE CPV 15.50.00.00-3

36 121,00 zł

60

30

90

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

 

Części  NR III ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

55 998,40 zł

57

30

87

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

 

Części  NR III ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

52 631,64 zł

 

60

20

80

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR III ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

70 627,14

45

30

75

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR IV RYBY MROŻONE I ICH PRZETWORY CPV 15.20.00.00-

15 264,80 zł

60

30

90

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

Części  NR V ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE CPV 15.30.00.00-1

37 011,00 zł

60

30

90

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe

Andrzej Grad

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Długa 103

Części NR VI MIĘSO WIEPRZOWE,WOŁOWEŚWIEŻE I PRODUKTY MIĘSNO -  WĘDLINIARSKIE CPV 15.10.00.00-9

52 328,00 zł

60

30

90

JARODRÓB

Jarosław Batorski

Wygoda 4a 97-225 Ujazd

 

Części  NR VII DRÓB ŚWIEŻY I PRODUKTY DROBIOWE CPV 15.11.2000-6

12 974,85 zł

60

30

90

AGUSTO SOPEL JABŁOŃSKI Sp. K

Ul. Częstochowska 147

62-800 Kalisz

 

Części  NR VIII  MROŻONKI CPV 15.89.60.00-5

6 621,49 zł

60

30

90

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR VIII MROŻONKI CPV 15.89.60.00-5

7 217,38 zł

55

30

85

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

Części  NR IX PRZEKĄSKI CPV 15.89.44.00-5

21 627,00 zł

28

20

48

ETQA sp. z o.o

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

Części  NR IX PRZEKĄSKI CPV 15.89.44.00-5

10 262,00 zł

60

30

90

Hurtownia jaj

Lenarcik Józef

Tobiasze 3 97-225 Ujazd

 

Części  NR X JAJA

CPV 03142400-3

4 950,00

60

30

90

 

 

W toku postepowania została odrzucona oferta:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia wykonawcy:

1

Części  NR 3 ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

 

Oferta jest niekompletna, zawiera braki w wycenie artykułów garmażeryjnych

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 95 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                                                                                                                                  ………………………………..
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF; 4,1MB]


Wyświetlony: 2915

Dodany 29.01.2021 09:43:43 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.01.2021 09:43:43 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓW

PSN-1/12/2020

Osiedle Niewiadów , dnia 11-01-2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów w roku 2021”

Zamawiający na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 11.01.2021r. o godz. 12:30.

 

-   Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ( 190 000 ,00 zł brutto):

 

Część

Nazwa części

Kwota brutto

część  nr 1 

pieczywo i wyroby piekarnicze

13 300,00 zł

część  nr 2 

nabiał i przetwory mleczarskie

24 700,00zł

część  nr 3 

artykuły ogólnospożywcze

49 420,00 zł

część  nr 4 

ryby mrożone i ich przetwory

9 500,00 zł

część  nr 5 

świeże warzywa i owoce

28 500,00zł

część  nr 6 

mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno - wędliniarskie

36 100,00 zł.

część  nr 7 

drób świeży i produkty drobiowe

7 600,00 zł

część  nr 8 

mrożonki

9 500,00 zł

część  nr 9 

przekąski

7 600,00 zł

część  nr 10 

jaja

3 800,00 zł

                   

. Ofertę dotyczącą Części  NR 1  PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE CPV 15.81.00.00-9 złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

P.P.H.U. “K. LIGOCKI I SYNOWIE”

 

Krzysztof Ligocki 97-225 Ujazd pl. Kościuszki 9

 

13 845,00 zł

0,5 h

 

 Ofertę dotyczącą Części  NR 2 NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE CPV 15.50.00.00-3 złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

 

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

36 121,00 zł

0,5 h

 

 Ofertę dotyczącą Części  NR 3 ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8 złożyli następujący wykonawcy

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

 

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

55 658,40 zł

0,5 h

2. 

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

 

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

53 433, 11

1 h

3.

ETQA sp. z o.o.

 

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

70 599,74

0,5 h

4.

 

 

 

 

 

Ofertę dotyczącą Części  NR 4 RYBY MROŻONE I ICH PRZETWORY CPV 15.20.00.00-0 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

ETQA sp. z o.o.

 

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

15 264,80

0,5 h

2.

 

 

 

 

 

 Ofertę dotyczącą Części  NR 5 ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE CPV 15.30.00.00-1 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

Sklep Spożywczo Przemysłowy

Wiesław Wąsowicz

 

97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 36

 

37 016,00 zł

0,5 h

 

Ofertę dotyczącą Części NR 6 MIĘSO WIEPRZOWE,WOŁOWEŚWIEŻE I PRODUKTY MIĘSNO -  WĘDLINIARSKIE CPV 15.10.00.00-9 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe

Andrzej Grad

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Długa 103

 

52 328,00 zł

0,5 h

 

 Ofertę  dotyczącą Części  NR 7 DRÓB ŚWIEŻY I PRODUKTY DROBIOWE CPV 15.11.2000-6 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

JARODRÓB Jarosław Batorski

 

 

Wygoda 4a 97-225 Ujazd

 

12 974,85 zł

0,5 h

 

Ofertę dotyczącą Części  NR 8 MROŻONKI CPV 15.89.60.00-5 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

AGUSTO SOPEL JABŁOŃSKI Sp. K

 

 

Ul. Częstochowska 147

62-800 Kalisz

 

6 621, 49 zł

0,5 h

2.

ETQA sp. z o.o.

 

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

7 217, 38 zł

0,5 h

 

 

 

 

 

 

 Ofertę dotyczącą Części  NR 9 PRZEKĄSKI CPV 15.89.44.00-5 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

Konrad GOOD FOOD

Janusz Baron

 

94-119 Łódź ul Burzliwa 3

 

21 631,05 zł

1 h

2.

ETQA sp. z o.o.

 

Ul. Gazowa 4/8

42-202 Częstochowa

 

10 262,00 zł

0,5 h

 

 Ofertę dotyczącą Części  NR 10 JAJA CPV 03142400-3 złożyli następujący wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Czas rozpatrzenia reklamacji

1.

Hurtownia jaj

Lenarcik Józef

 

Tobiasze 3 97-225 Ujazd

 

4 966,50 zł

0,5 h

 

Zamawiający

                                               


SKAN - Informacja z otwarcia kopert [PDF, 1,1MB]


Wyświetlony: 3525

Dodany 11.01.2021 15:20:01 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2021 15:25:39 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓWOgłoszenie nr 775020-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów, krajowy numer identyfikacyjny 59213266800000, ul. os. Niewiadów  27 , 97-225  Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447192384, e-mail przedszkoleniewiadow@onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): psn.ujazd.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.psn.ujazd.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.psn.ujazd.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres
Adres:
Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów; 97-225 Ujazd Osiedle Niewiadów 27

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OSIEDLU NIEWIADÓW
Numer referencyjny: PSN-1/12/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów Dotyczy: Część I pieczywo i wyroby piekarnicze Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Pieczywo powinno być świeże, nie gumiaste miękkie chrupiące. Część II nabiał i przetwory mleczarskie Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku od 6.30 do godz. 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Produkty powinny posiadać cechy: świeżość, po otwarciu dobry smak, sery niezbrylone , jogurty gęste . Część III artykuły ogólnospożywcze Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do godz. 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Produkty - po otwarciu świeży zapach, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji, makaron sporządzony z najwyższej jakości mąki, zawiera pszenice durum, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor Część IV ryby mrożone i ich przetwory Dostawa mrożonek i ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Artykuły mrożone świeże, odpowiednio całe , po rozmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP. Część V świeże warzywa i owoce Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do 7:30 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skórka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, produkty o intensywnym kolorze, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ o odpowiednim kolorze, soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być zbutwiałe, spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. Ziemniaki-powinny być zdrowe, kształtne, suche, czyste bez ziemi, piasku, nieuszkodzone, jednolitej odmiany, kształt owalny, bez oznak zgnilizny. Część VI mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 6:30 do 7:30. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw. Część VII drób świeży i produkty drobiowe Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 6:30 do 7:30. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu. Część VIII mrożonki Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego w godz. od 6:30 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Artykuły świeże, odpowiednio całe , po rozmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP. Część IX przekąski Dostawa przekąsek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 6:30 do 10:00. Produkty - zapach świeży po otwarciu, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji Część X jaja Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 6:30 do 10:00. Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15810000-9
15800000-6
15000000-8
15200000-0
15300000-1
15100000-9
15112000-6
15896000-5
15894400-5
03142400-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na zasadach określonych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Pieczywo powinno być świeże, nie gumiaste miękkie chrupiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku od 6.30 do godz. 7:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Produkty powinny posiadać cechy: świeżość, po otwarciu dobry smak, sery niezbrylone , jogurty gęste .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do godz. 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Produkty - po otwarciu świeży zapach, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji, makaron sporządzony z najwyższej jakości mąki, zawiera pszenice durum, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: RYBY MROŻONE I ICH PRZETWORY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mrożonek i ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Artykuły mrożone świeże, odpowiednio całe , po rozmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15200000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:30 do 7:30 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skórka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, produkty o intensywnym kolorze, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ o odpowiednim kolorze, soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być zbutwiałe, spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. Ziemniaki-powinny być zdrowe, kształtne, suche, czyste bez ziemi, piasku, nieuszkodzone, jednolitej odmiany, kształt owalny, bez oznak zgnilizny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: MIĘSO WIEPRZOWE,WOŁOWEŚWIEŻE I PRODUKTY MIĘSNO - WĘDLINIARSKIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 6:30 do 7:30. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: DRÓB ŚWIEŻY I PRODUKTY DROBIOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 6:30 do 7:30. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: MROŻONKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego w godz. od 6:30 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową. Artykuły świeże, odpowiednio całe , po rozmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: PRZEKĄSKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa przekąsek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 6:30 do 10:00. Produkty - zapach świeży po otwarciu, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894400-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: JAJA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 6:30 do 10:00. Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas rozpatrzenia reklamacji (czas wymiany towaru niezgodnego z załącznikami lub załącznikiem nr 2 na towar właściwy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Załączniki:
Skan pierwszej strony SIWZ [JPG, 590,2 KB]
Załącznik nr 2 do SIWZ Część VI Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie [PDF, 245 KB]
Załącznik nr 2 do SIWZ Część VII Drób świeży i produkty drobiowe [PDF, 179,7 KB]


Wyświetlony: 4209

Dodany 30.12.2020 12:54:06 przez Patryk Śmiechowicz

Autor dokumentu Patryk Śmiechowicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2021 08:44:55 przez Patryk Śmiechowicz

Historia zmian [2]

Najnowsze

31.05.2022 15:02

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

24.01.2022 14:11

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Czytaj dalej...

24.01.2022 14:09

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023

Czytaj dalej...

05.07.2021 10:20

Czytaj dalej...

28.06.2021 10:48

Czytaj dalej...

02.06.2021 14:43

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel:

Fax: